InterTour

Hãy lắng nghe tiếng nói của những người dân lao động!
Nếu bạn muốn biết môi trường làm việc, Visicomi Global

InterTourとは

Visicomi Global là một nội dung chưa từng thấy trước đây, nơi mà nguồn nhân lực ở nước ngoài có thể cung cấp thông tin mà họ muốn biết nhất bằng ngôn ngữ của quốc gia mục tiêu.

  • 特定技能ワーク
  • KAJI